• Jeremy Blain là diễn giả hàng đầu thế giới, một nhà lãnh đạo, một học giả có tầm nhìn tương lai và một chuyên gia đào tạo thế hệ mới.

• Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm quôc tế làm việc tại thị trường phát triển và đang phát triển.

• Jeremy Blain là một diễn giả thường xuyên trên các diễn đàn quốc tế với các chủ đề chính bao gồm: các thách thức lãnh đạo và quản trị của các tổ chức toàn cầu khi họ bắt đầu tiếp cận các thay đổi kế tiếp tại nơi làm việc những năm 2020; sự tích hợp giữa các công nghệ học hỏi mới nổi và không chính thức; phát triển các kỹ năng thương mại chủ chốt để đạt được lợi thế cạnh tranh,…

• Jeremy Blain đã được công nhận bởi chương trình Stanford Who’s Who vào năm 2013 với những nỗ lực của mình trong việc tạo ra thay đổi lớn ở lĩnh vực nhân sự và đào tạo trong kỷ nguyên số. Chương trình nhận xét: “Jeremy đã liên tục thể hiện sự cống hiến, tầm nhìn, và kỹ năng cần thiết của những học giả hàng đầu.”

• Tổ chức PerformanceWorks International của Jeremy Blain tập trung vào việc hỗ trợ phát triển cho các nhà lãnh đạo, quản lý để trở nên phù hợp và sẵn sàng cho tương lai. PerformanceWorks International chú trọng xây dựng các kỹ năng cần thiết giúp các nhà quản lý và lãnh đạo sẵn sàng cho những thách thức trong thời đại 4.0.